Služby

Zajišťujeme pro Vás

 • vypracování dokumentace pro územní řízení
 • vypracování dokumentace pro stavební povolení (nebo pro ohlášení stavby)
 • vypracování dokumentace pro provedení stavby
 • vypracování výkazu výměr a podrobného rozpočtu nákladů stavby
 • zabezpečení statických posudků
 • zabezpečení požárně technické dokumentace
 • výkon autorského dozoru
 • zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby
 • inženýrskou činnost, vyřízení stavebního povolení
 • zabezpečení průzkumů a přípravných prací potřebných pro vypracování dokumentace stavby
  • inženýrsko geologický průzkum
  • radonový průzkum
  • geodetické zaměření území stavby
  • zaměření a dokumentace skutečného stavu stávajícího objektu
  • stavebně technický průzkum stávajícího objektu
  • vypracování dispozičních a architektonických studií dle individuálních požadavků
  • vypracování posouzení rizik u budov s výskytem respirabilních vláken
Login